Rhymastic xin lỗi sau phát ngôn ‘cà khịa’ VTV

Link bài gốc: https://startalk.vn/video/rhymastic-xin-lo%CC%83i-sau-phat-ngon-%E2%80%98ca-khia%E2%80%99-vtv-6156d7c25b0694001cb31a47